Voorwaarden gebruik website CIBTvisas

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS U VAN DEZE SITE GEBRUIKMAAKT

Dit zijn de algemene voorwaarden ('Voorwaarden') die van toepassing zijn op de relatie tussen u, onze klant (waarnaar in de onderhavige Voorwaarden wordt verwezen als 'u' ) en CIBT Belgium bvba, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0881.481.560 (Register van Rechtspersonen van Brussel) aan de Boulevard Brand Whitlock 87, 1200 Brussel, België ('wij') voor het gebruik van onze website cibtvisas.be (onze site) Onder gebruik van onze website wordt verstaan de toegang tot, het surfen op of de inschrijving voor het gebruik van onze site. U dient de onderhavige gebruiksvoorwaarden nauwkeurig te lezen alvorens u van onze site gebruik gaat maken, omdat zij van toepassing zullen zijn op uw gebruik van onze site. Wij adviseren u een kopie daarvan af te drukken voor toekomstig gebruik. Door van onze site gebruik te maken bevestigt u dat u de onderhavige gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt om daaraan te voldoen. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, moet u geen gebruik van onze site maken.

OVERIGE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Ons Privacybeleid stelt de voorwaarden vast waaronder wij eventuele persoonsgegevens verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, en geeft eveneens informatie over de cookies op onze site. Door van onze site gebruik te maken stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. Indien u diensten op onze site koopt, zullen onze algemene leveringsvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden op deze transacties van toepassing zijn.

WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

Wij kunnen de onderhavige gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U dient daarom van tijd tot tijd deze pagina te bekijken om te zien of wij wijzigingen hebben aangebracht, omdat zij bindend voor u zijn.

VERANDERINGEN IN ONZE SITE

Wij kunnen van tijd tot tijd onze site bijwerken en op elk moment de content ervan wijzigen. U moet er echter wel op letten dat alle content op onze site op een gegeven moment verouderd kan zijn en wij geen enkele verplichting hebben om deze bij te werken. Wij garanderen niet dat onze site of enige content erop vrij van fouten of onvolledigheden zullen zijn.

TOEGANG TOT ONZE SITE

U heeft gratis toegang tot onze site. Wij garanderen niet dat onze site of enige content erop altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. Toegang tot onze site is op tijdelijke basis toegestaan. Wij kunnen zonder verdere aankondiging de gehele of een deel van onze site uitstellen, intrekken, stoppen of wijzigen. Wij zullen niet jegens u aansprakelijk zijn als om welke reden ook onze site op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Het is uw verantwoordelijkheid om alle regelingen te treffen die voor u noodzakelijk zijn om toegang tot onze site te krijgen. Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang tot onze site krijgen, op de hoogte zijn van de onderhavige gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke algemene bepalingen en dat zij deze zullen naleven.

UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

Indien u een gebruikersidentificatiecode, -wachtwoord of enig andere informatie kiest of daarvan wordt voorzien als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen. U mag dit niet aan enige derde onthullen. Wij hebben het recht om een eventuele door u gekozen of door ons aan u verstrekte gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord te allen tijde uit te schakelen, indien u volgens onze redelijke mening heeft nagelaten om aan een van de bepalingen van de onderhavige gebruiksvoorwaarden te voldoen. Als u weet of vermoedt dat iemand buiten u uw gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord kent, dient u ons daarvan bij Customer Service onmiddellijk op de hoogte te stellen, of bellen naar +32 2 770 07 71.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten van onze site, en van het materiaal dat daarop wordt gepubliceerd. Die communicatieproducten zijn overal ter wereld beschermd door auteursrechtwetten en verdragen. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. U kunt één kopie afdrukken en u kunt uittreksels downloaden van (een) pagina(s) van onze site voor uw persoonlijk gebruik en u kunt de aandacht van anderen in uw organisatie vestigen op de content die op onze site is geplaatst. U mag niet de papieren - of digitale kopieën van enige materialen die u heeft afgedrukt of gedownload op welke wijze ook wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video - of audio-opnamen of enige voorstellingen gescheiden van een begeleidende tekst gebruiken. Onze status (en die van enige geïdentificeerde medewerkers) als de auteurs van content op onze site moet altijd worden erkend. U mag geen enkel deel van de content op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie daarvoor van onze licentiegevers te verkrijgen. Als u in strijd met de onderhavige gebruiksvoorwaarden een kopie afdrukt of enig deel van onze site download, zal uw recht om van onze site gebruik te maken onmiddellijk eindigen en dient u, naar ons goeddunken, eventuele kopieën van de materialen die u heeft gemaakt te retourneren of te vernietigen.

NIET ZOMAAR AFGAAN OP INFORMATIE

De content van onze site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies waarop u moet afgaan. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u op basis van de content op onze site enige actie onderneemt of daarvan afziet. Hoewel wij redelijke pogingen ondernemen om de informatie op onze site bij te werken, doen wij uitdrukkelijk of stilzwijgend geen beweringen of geven wij geen garantie dat de content op onze site correct, volledig of up-to-date is.

BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Geen enkele bepaling in de onderhavige gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor het overlijden of lichamelijk letsel ontstaan uit onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleus misleidende voorstelling of enige andere aansprakelijkheid die niet volgens het Belgisch recht kan worden uitgesloten of beperkt. Voorzover dit rechtens is toegestaan sluiten wij alle voorwaarden, garanties, beweringen of andere voorwaarden uit die eventueel, uitdrukkelijk of stilzwijgend, op onze site of enige content daarop van toepassing zijn. Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor verlies of schade, op grond van contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), inbreuk op een wettelijke plicht of anderszins, zelfs als dit voorzienbaar is, die ontstaan op grond van of in verband met:

  • het gebruik van onze site, of het onvermogen om onze site te gebruiken; of
  • het gebruik van onze site of het afgaan op enige daarop afgebeelde content.

Als u een bedrijfsgebruiker bent, dient u erop te letten dat wij met name niet aansprakelijk zijn voor:

  • verlies van winst, omzet, zaken of inkomsten;
  • bedrijfsstagnatie;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • elke indirecte - of gevolgschade of verliezen.

Als u een privégebruiker bent, moet u erop letten dat wij onze site uitsluitend voor thuis- en privégebruik ter beschikking stellen. U stemt ermee in onze site niet te gebruiken voor commerciële - of bedrijfsdoeleinden en wij zijn jegens u niet aansprakelijk voor enig verlies aan winst, verlies van zaken, bedrijfsstagnatie of verlies van zakelijke kansen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan door een virus, in omloop gebrachte DoS-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, data of ander merkgebonden materiaal kan besmetten vanwege uw gebruik van onze site of door uw download van enige content daarop of op enige website die daarmee verbonden is. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de content van websites die met onze site zijn verbonden. Dergelijke links moeten niet worden geïnterpreteerd als een bekrachtiging door ons van die verbonden websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan ontstaan uit uw gebruik daarvan. Andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zullen op aansprakelijkheid toepasselijk zijn als gevolg van het verlenen van diensten aan u, die zijn bepaald in onze algemene leveringsvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden.

VIRUSSEN

Wij garanderen niet dat onze site veilig is of vrij is van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang tot onze site te krijgen. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken. U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige met onze site verbonden server, computer of database. U mag onze site niet aanvallen via een DoS-aanval of een gedistribueerde DoS-aanval. Wij zullen elke zodanige inbreuk melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en wij zullen met die instanties samenwerken door uw identiteit aan hen te onthullen. Ingeval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om van onze site gebruik te maken onmiddellijk stoppen.

VERBINDING MET ONZE SITE

U mag een link naar onze homepage maken, mits u dit doet op een wijze die eerlijk en wettelijk is en niet onze reputatie schaadt of profijt oplevert. U mag niet een link maken op een manier die enige vorm van samenwerking, goedkeuring of bekrachtiging aan onze zijde suggereert, waar die niet bestaat. U mag geen link met onze site maken vanuit een website die niet uw eigendom is. Onze site mag niet worden geïncorporeerd in een andere site en evenmin mag u een link vormen met een onderdeel van onze site, afgezien van onze homepage. Wij behouden ons het recht voor om zonder verdere aankondiging de toestemming voor het maken van een link in te trekken. Als u enig gebruik van de content op onze site wilt maken buiten wat hierboven is uiteengezet, dient u contact op te nemen met Customer Service.

LINKS VAN DERDEN EN BRONNEN OP ONZE SITE

Indien onze site links met andere sites alsmede door derden verschafte bronnen bevat, worden deze links uitsluitend verschaft voor uw informatie. Wij hebben geen controle over de content van die sites of bronnen.

TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing op eventuele geschillen die op grond van deze overeenkomst mochten ontstaan en beide partijen komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van de rechter in Brussel.

CONTACT OPNEMEN MET ONS

Om met ons contact op te nemen kunt u mailen naar Customer Service.